Een stekende pijn: Moeder van Smarten / A piercing pain: The Mother of Sorrows

(NL, EN below)

‘Een zwaard zal door je eigen ziel gaan’ (Lukas, 2:35). Met deze droeve woorden voorspelde de oude hogepriester Simeon aan Maria de pijn die ze zou voelen door het lot van haar zoon Jezus. Voorstellingen van Maria bij Jezus’ kruis tonen haar dan ook niet zelden als de ‘Mater Dolorosa’, de bedroefde moeder met een zwaard door het hart. In tegenstelling tot de pijlen die we bij Augustinus en Sint Catharina aantreffen (denk aan Bernini’s beeld van haar), gaat het hier bij het doorboren dus niet om een verbeelding van de liefde, maar een verbeelding van de pijn. Het doorboorde hart staat al sinds de late Middeleeuwen voor Maria’s ontroostbare pijn bij het zien van en het lijdzaam en vrijwillig meelijden met Jezus’ Passie en dood. Het beeld in de nis heeft slechts één zwaard, maar de Moeder van Smarten kan ook met zeven zwaarden of pijlen worden afgebeeld. Elk van deze zwaarden stelt dan één van de zeven droeve momenten (smarten) voor die Maria beleefde tijdens het leven van haar zoon (waaronder de voorspelling van Simeon en het moment waarop Maria Jezus’ lichaam omhelst na de kruisafname – de piëta …). Dit beeld van Maria’s medelijdende hart kon de harten van de gelovigen beroeren en zou idealiter ook aanzetten tot bekering en boetedoening.

Wist je dat er meer dan 200 Onze-Lieve-Vrouwbeelden en heiligenbeelden zijn binnen de perimeter van de Antwerpse leien? Je vindt ze hier.

(EN)

‘A sword will pierce through your own soul’ (Luke, 2:35). With these sad words, the aged high priest Simeon predicted the pain that Mary would feel upon witnessing the fate of her son, Jesus. Depictions of Mary at the cross of Jesus often depict her as the Mater dolorosa, the saddened mother with a sword through her heart.

In contrast to the arrows in depictions of St Augustine and St Catherine (for example, Bernini’s statue St Catherine), this piercing represents being struck by pain, not by love. Since the late Middle Ages, the pierced heart represents Mary’s inconsolable pain upon witnessing—and painfully and willingly sharing in the suffering of—the passion and death of Jesus. The image in the niche has only one sword, but the Mother of Sorrows has also been depicted with seven swords or arrows. Each of these swords represents one of the seven sad moments (sorrows) that Mary endured throughout the life of her son (including Simeon’s prediction and the moment when Mary embraced her son’s body after it had been removed from the cross: the Pieta). Mary’s compassionate heart could touch the hearts of the believers and, ideally, inspire conversion and penance.

Did you know that there are more than 200 statues of the Virgin Mary and other saints in the Antwerp city centre? You can find them here.

Snijders & Rockox huis Keizerstraat 10, 2000 Antwerpen

%d bloggers like this: