Liefdesslotjes / LoveLocks

Liefdesslotjes/LoveLocks

[NL]

PARIJS 

Het was eind 2010 en onze eerste uitstap ging richting Parijs en het stond in de  sterren geschreven dat dit een overgetelijke herinnering zou worden, zoveel stond  vast. En als je in Parijs mag vertoeven doe dan zoveel mogelijk te voet, je absorbeert  zoveel meer en je ontdekt steeds andere troeven van deze complexe stad. We passeerden laat op een avond de Notre Dame en verzeilden zonder het te  beseffen op de Pont De L’Archêveché. Dat is de eerste brug die je achteraan de historische kerk tegenkomt… En  opmmerkzaam als Caroline is zag ze tot haar en mijn verbazing dat de ballustrades  van deze brug getooid waren met hangsloten, veters, en alles wat mensen konden  bedenken mét en zonder liefdesboodschappen. 

Dit was een teken! We kenden het gebruik van hangsloten wel van in de film maar  hadden nog nooit zoiets indrukwekkends gezien en wilden daar op onze eerste  citytrip samen er deel van uitmaken… De commercanten hebben daar mooi op  ingespeeld en op het einde van de brug was en piepklein winkeltje waar ze voor  een veel te dure prijs hangsloten verkochten voor de verdwaalde zielen zoals wij. Daar hingen we dan. Op het 7de vak en 7 rasters naar beneden want zo konden we  ons slot later zeker terug vinden. 

Het fascineerde ons zo dat we op elke trip die we deden er een ritueel van maakten  en het begonnen op te zoeken. Niet veel later stonden de Franse kranten bol van kritiek op het hangen van  hangsloten etc aan “monumenten zoals bruggen etc”. Andere landen volgden  hierin en plots werd het zelfs vandalisme genoemd. Vandalen die we dus volgens hen waren voelden we ons on echt tegen de schenen  geschopt maar begrepen de overlast van de miljoenen sloten en de gevolgen die  dat met zich mee bracht voor bruggen en andere strukturen dan ook wel weer en  dat zette ons aan het denken…. 

SPORTPALEIS 

Ondertussen was de idee geboren om Caroline ten huwelijk te vragen maar niet  zonder een goed plan. Als echte Antwerpse die fier is op haar stad wou ik iets doen  op hoogte, iets met zicht op de stad zeg maar. De Boerentoren zou het worden…. 16/12/2010 was de datum. 

Op 15/12/2010 kreeg ik plots het bericht dat het niet zou lukken boven op de  Boerentoren en moest ik zeer snel een andere locatie vinden want alles wat tot in de  puntjes voorbereid. Ik ben de mensen van het Sportpaleis nog steeds dankbaar voor hun medewerking  want dit was alles behalve vanzelfsprekend… Donderdag 16/12/2010 was een aaneenschakeling van kleine maar symbolische  details die zou eindigen met één uitdaging voor Caroline. Ze moest om haar liefde te bewijzen een hangslot aan de leuning op het dak van  het Sportpaleis hangen…. En dat heeft ze gedaan! En hoe! 

Een bevriende journalist die op de hoogte was van het plan had de lokale pers op  de hoogte gebracht en dit heeft er voor gezorgd dat de pers dit verhaal massaal  deelden…. Toen kwam uiteraard de vraag vanwaar en waarom dat Lovelock aan het dak  moest komen. Dit was onze kans om hier iets groters mee te gaan doen en hebben dan ons idee  gelanceerd dat dit allesbehalve vandalisme is maar een daad van Liefde, respect,  herinnering en zoveel meer. 

We vonden ook dat een Stad zo een plaats zou moeten voorzien waar het juist  wordt aangemoedigd in plaats van bestraft en dat dit deel moet uitmaken van het  weefsel van een creatieve en ondernemende stad. Zo hebben we dan ons idee vorm gegeven en zijn we na een heleboel tegenslagen  er toch in geslaagd om on SLOT VAN A monument deel te laten uitmaken van het  openbare leven in Antwerpen en staat het monument op jullie te wachten op de  Godefruiduskaai aan het Felixpakhuis (vlakbij het MAS) te Antwerpen. 

Mr & Ms Lovelock

[E]

PARIS

It was the end of 2010 and our first trip was to Paris. It was written in the stars that this would become an unforgettable memory. When you are in Paris, do as much as possible on foot; you will absorb so much more and discover new assets of this complex city. Late one evening, we passed Notre Dame and landed, without knowing it, on the Pont de l’Archêveché, which is the first bridge you cross behind the historical church… And Caroline, perceptive as she is, saw, to her and my surprise, that the balustrade of the bridge was adorned with locks, shoe laces and whatever people could think of, with and without love messages.

This was a sign! We knew the use of lovelocks from the movies but had never seen anything this impressive. Hence, we wanted to be part of this on our first city trip together… Salespeople have cleverly anticipated this and, at the end of the bridge, there was a tiny store where they sold locks at far too high a price for lost souls such as we were. There we hung them, in the 7th section and 7 squares down, for, in this way, we could find our lovelock back one day.

It fascinated us so much that every trip we made included the ritual of searching for the lock. Not much later the French newspapers were full of criticism regarding the hanging of locks on ‘monuments like bridges’ and so on. Other countries followed and, suddenly, it was even called vandalism. As ‘vandals’, as we were according to them, we felt offended, but we also understood the nuisance that the millions of locks have created and the effects they’ve had on the bridges and other structures, which has made us think…

SPORTPALEIS

In the meantime, the idea to propose to Caroline had developed, and that required a good plan. As she is a real Antwerpian who is proud of her city, I wanted to do something at a certain height, with a view of the city, so to say. It was going to be the Boerentoren… on 16/12/2010.

On 15/12/2010, I suddenly received the message that it was not going to work on top of the Boerentoren and, therefore, I really needed to find another location as quickly as possible, as everything had been prepared to the smallest detail. I am still grateful to the people of the Sportpaleis for their collaboration, as this was not taken for granted at all… Thursday, 16/12/2010, was a series of small but symbolic details that ended in one challenge for Caroline. She needed to prove her love by hanging a lovelock on the balustrade of the roof of the Sportpaleis…. And she did! And how!

A journalist friend of ours who knew about the plan had informed the local press and made sure the press shared this story widely… We were asked why that lovelock had to be attached to the roof. This was our chance to do something bigger with this, and we shared our idea that this is not vandalism, but an act of love, respect, memory and so much more.

We also believed the City needed to provide a place where this was encouraged rather than punished, and that this had to be part of the fabric of a creative and enterprising city. In so doing, we shaped our idea and – after a long series of setbacks – managed to let SLOT VAN ‘A’ (LOCK of A *here A can stand for Antwerp, but can also be read as ‘you’* note translator) be part of public life in Antwerp. The monument awaits you at the Godefruiduskaai, next to the Felixpakhuis (near the MAS), Antwerp.

Mr & Ms Lovelock

%d bloggers like this: