In vuur & vlam: het hart van Sint-Augustinus / On fire: The heart of St Augustine

(NL, EN below)

Binnen de christelijke cultuur kan het hart symbool staan voor de liefde, de liefde van God voor de mensen en de liefde van de mensen voor God. Dit beeld van de Heilige Augustinus van Hippo (354-430) belichaamt die liefde. De kerkvader toont ons zijn hart in zijn hand. De opflakkerende vlammen wijzen erop dat het in liefde voor God ontvlamd is. Dit brandende hart is een wat latere voorstelling van de liefdesrelatie tussen God en Augustinus. In de 15de en 16de eeuw werd zijn hart niet brandend maar wel met één of twee pijlen doorboord voorgesteld. Die voorstelling ging terug op een passage in het tweede hoofdstuk van het negende boek van zijn Belijdenissen (Confessiones). Augustinus schreef daar: ‘je hebt mijn hart met de pijl van jouw liefde doorboord.’ Dat God met een pijl het mensenhart in vuur en vlam zet, doet denken aan de pijlen-schietende Cupido uit de oudheid. Augustinus geeft het motief echter een nieuwe draai. Hier worden immers niet twee mensen geraakt (en verliefd) door de pijlen. In deze versie begint de getroffene liefde te voelen voor de schutter. Vanaf de zeventiende eeuw werd het oudere pijlsymbool met het vlammende hart gecombineerd en er uiteindelijk helemaal door vervangen.

(EN)

Within Christian culture, the heart can symbolise love—the love of God for humankind, and the love that humans have for God. This image of St Augustine of Hippo (354-430) embodies that love. In this work, the church father is holding his heart in his hand. The flickering flames indicate that his heart has been ignited with love for God. This burning heart is a somewhat later representation of the love relationship between God and Augustine. In the 15th and 16th centuries, his heart was not depicted as burning, but as being pierced by one or two arrows. This representation referred to a passage in the second chapter of the ninth book of his Confessions, in which Augustine writes, ‘you have pierced my heart with the arrow of your love’. Augustine provides a new twist to the image of God kindling the flames of love with an arrow, which recalls the arrow-shooting Cupid of antiquity. Instead of two people being shot by arrows (and encouraged to fall in love), Augustine’s version portrays the person who is hit starting to feel love for the shooter. Since the 17th century, the older image of a heart pierced by an arrow has been combined with (and eventually replaced by) a burning heart.

ZwartzustersStraat 25, 2000 Antwerpen

%d bloggers like this: