De vonk slaat over: Alacoque’s hart / A spark of love: Alacoque’s heart

(NL, EN below)

Dit neogotisch glasraam verbeeldt de verschijning van Christus aan Margaretha-Maria Alacoque (1647-1690) in 1673 in het klooster van de Visitatie in het Franse Paray-le-Monial. In haar getuigenis hierover beschreef Alacoque hoe de vijf wonden van Jezus (merktekens van zijn kruisdood) tijdens de verschijning straalden zoals zonnen. Jezus’ doorboorde hart schitterde het hardst en Alacoque omschreef het als een ‘levende fontein van vlammen’. Tijdens de verschijning vond een uitwisseling van harten plaats. Jezus vroeg Alacoque’s hart en plaatste het in zijn eigen borst. Volgens Alacoque leek het alsof haar kleine hart daar volledig verteerd werd door de vlammen. Jezus nam haar hart vervolgens weer uit de vlammenzee – het zag er nu uit als een kleine hartvormige vlam – en plaatste het terug in haar lichaam. ‘Ik plaatste een vonk van de heetste vlammen van liefde in je zijde’, zei hij. ‘Om van nu af aan je hart te zijn, en je te verslinden tot aan je dood, de brand zal nooit gedoofd worden – alleen bloedlaten zal het lichtjes afkoelen.’ In plaats van de pijlsymboliek voor het beschrijven van het ontwaken van de liefde voor God (we lichten dit bij Augustinus kort toe), zien we dus ook hoe er een nieuw beeld ontstaat: het menselijke hart dat wordt ‘aangestoken’ door het brandende hart van Jezus. Let ook op de verwijzing naar het bloedlaten, dit refereert naar de humorale leer (met het hart als warmtebron) die het medische denken op dat moment beheerste.

Uitdaging: Wil je weten hoe groot de liefde voor Jezus was? Ga dan de kleine (witte) kapel binnen en tel de harten! Hoeveel tel je er? (Het antwoord vind je op onze Instagrampagina.)

(EN)

This neo-Gothic stained glass window depicts Christ appearing to Margaret-Mary Alacoque (1647-1690) in 1673 in the cloister of the Visitation in the French Paray-le-Monial. In her account of this event, Alacoque describes how the five wounds of Christ (marks of his death on the cross) radiated like suns during the apparition. The pierced heart of Jesus shone the brightest, and Alacoque describes it as ‘a living fountain of flames’. During the apparition, an exchange of hearts took place. Jesus asked for Alacoque’s heart and placed it in his own chest. According to Alacoque, it looked as if her tiny heart was completely consumed by flames there. Jesus then removed her heart from the sea of flames—it now looked like a tiny, heart-shaped flame—and put it back into her body. ‘I have put a spark from the hottest flames of love into your side’, he said, ‘To be your heart from now on and swallow you to your moment of death, the  re will never be extinguished—only bloodletting will cool it slightly’. Instead of the arrow symbolism in the description of the kindling of love for God (as discussed in our text on St Augustine), Alacoque provides a new image: the human heart is ‘ignited’ by the burning heart of Jesus. Take note of the reference to bloodletting, which reflects the teachings of the humoral system (with the heart as a source of heat), which dominated medical thinking at that time.

Challenge: See how much love people had for Jesus. Enter the small (white) chapel and count the hearts. How many do you count? You will find the answer on our Instagram page.

begijnhof / Beguinage Rodestraat 39, 2000 Antwerpen (glass window: right side of the church, small white chapel near the entrance)

%d bloggers like this: